پژوهش های کاربردی در علوم زمین، شماره 6، زمستان 1396 -آرشیو مقالات - نسخه زمستان1396