شناسایی و اکتشاف ذخایر و منابع هیدروکربوری با تکیه بر سیالات درگیر نفتی