ساختار نشریه

صاحب امتیاز : انجمن پژوهش های کاربردی در علوم زمین

ناشر: انتشارات فرزانگان دانش

سردبیر : دکتر مسعود ملکی

 

هیئت تحریریه

  1. فضیلت یوسفی
  2. پیمان کریمی سلطانی
  3. جواد طباطبائی 
  4. محی الدین احراری رودی
  5. نسیم حیدریان دهکردی
  6. سید علیرضا آشفته
  7. پرویز عبدی نژاد
  8. حسینعلی بگی