بررسی چشمه‌های شرق استان گلستان براساس خصوصیات فیزیکوشیمیایی و نحوه شکل‌گیری‌شان