پردازش و تفسیر داده های مغناطیس هوایی با استفاده از روش های تخمین عمق خودکار بررسی موردی: منطقه فینمارک در شمال نروژ