بررسی کاربرد روش های هوشمند و هوش مصنوعی در اکتشاف منابع معدنی با استفاده از سنجش از دور