مدل تشکیل و عوامل مؤثر بر کانه زایی مس در کانسار مس چاه فیروزه شهربابک، شمال غرب کرمان