کاربرد داده های سنجنده ی استر در شناسایی دگرسانی ها