پتروگرافی و پترولوژی سنگ های ماگمایی شمال معدن مس چهارگنبد واقع در شمال شرق سیرجان