بررسی مدل سازی های پتانسیل معدنی با استفاده از روش های مختلف دانش محور