معادله نرخ نفوذ دستگاه حفاری دورانی براساس آنالیز مولفه های اصلی و رگرسیون غیرخطی