ارائه مدل پیش بینی کننده تراوایی مخزن هیدروکربنی بر مبنای داده های چاه پیمایی با استفاده از شبکه هوشمند عصبی - الگوریتم مورچگان