تاثیر افزایش ریزدانه (رس) بر روی خاک آلوده شده به مواد نفتی (گازوئیل)