مدلسازی پیشرو و وارون سه بعدی داده های مغناطیسی به منظور اکتشاف سازه های زیرسطحی