مطالعه ژئوفیزیک به روش مقاومت ویژه وقطبش القایی درمحدوده اکتشافی سرب و روی روستای دشت بو واقع در جنوب غرب دامغان