نوع همبستگی عناصر جزیی و نادر خاکی با کانی های مزاحم فسفاته در معدن شماره 1 گلگهر سیرجان