سردبیرمدیرکل
مدیرکل

info@rmie.ir

میثم داود
میثم داود

دکتری

meysamclub@yahoo.com

هیئت تحریریهمدیرکل
مدیرکل

info@rmie.ir

فرشته پناهی
فرشته پناهی

کارشناسی

fereshteallame58@gmail.com

قم نیروگاه خیابان جوادالائمه پاسداران شرقی خیابان معراج