مقایسه شبکه اندازه گیری گرانی در منطقه اسفراین با شبکه حاصل از آنالیزفرکتال