مکانیسم تشکیل و اهمیت ژئوتوریسمی پلایای هرات شهرستان خاتم، استان یزد