پتروگرافی و شيمی کانی ها در سنگ های آتشفشانی غرب سورک (استان یزد)