برآورد کلّی جهات تنش اصلی و بردار لغزشی چیره در محدوده کوه بیرک (جنوب شرقی استان سیستان و بلوچستان- ایران)