مطالعه محیط رسوبی سازند سروک در برش تاقدیس چناره، حوضه لرستان