پیش بینی لرزش زمین، ناشی از آتشکاری در معادن به کمک روابط تجربی-ژئومکانیکی(مطالعه موردی معادن آهک سیمان شاهرود و مس سرچشمه)