بهینه سازی عقب زدگی با الگوریتم تبرید شبیه سازی شده (SA) در معدن سادات سیریز زرند