نقشه برداری مناطق دگرسان شده با استفاده از تکنیک های سنجش از دور و تصاویر ماهواره ای