جداسازی آنومالی های ژئوشیمیایی با استفاده از روش های آماری کلاسیک و فراکتال: مطالعه موردی کانسار تیتانیم خانیک-غازان، شمال غرب ارومیه