اکتشاف و استخراج قیر طبیعی با استفاده از روش های ژئوفیزیکی همراه با یک مطالعه موردی