مطالعه شیمی کانی پلاژیوکلاز و پیروکسنهای سنگهای آندزیتی جنوب اهر، (آذربایجان شرقی)