مطالعه کانی شناسی، ژئوشیمی و پتروژنز سنگ های لامپروفیری تسوج (آذربایجان شرقی)