بررسی مدل¬سازی¬های پتانسیل معدنی با استفاده از روش های مختلف دانش محور