اکتشافات مواد معدنی با استفاده از فناوری سنجش از دور و ‌تصاویر چندطیفی ماهواره ای