مجله علمی رویکردهای پژوهشی در علوم زمین - آرشیو مقالات - نسخه زمستان 1395
طبقه بندی و تشریح روند شکل گیری لندفرم های حاصل از فعالیت چشمه های معدنی روستای باباگرگر
پیمان کریمی سلطانی
1-10
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (883 KB)
مطالعه ژئوفیزیک به روش مقاومت ویژه وقطبش القایی درمحدوده اکتشافی سرب و روی روستای دشت بو واقع در جنوب غرب دامغان
امیرحسین مشاری
11-25
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1379 KB)
مدلسازی دو بعدی داده های الکترومغناطیس هوابرد به منظور اکتشاف اهداف رسانای زیرسطحی
محمد محمدزاده مقدم، محمدرضا سیف، داود رجبی، سعید میرزایی
26-35
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (892 KB)
مدلسازی پیشرو و وارون سه بعدی داده های مغناطیسی به منظور اکتشاف سازه های زیرسطحی
محمد محمدزاده مقدم، محمدرضا سیف، سعید میرزایی
36-45
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1010 KB)
بررسی اثرات فعالیت‌های آبخیزداری و لزوم تغذیه مصنوعی شهرستان کاشان بر مهار و ذخیره آبهای سطحی و ارتقاء کمی آبهای زیرزمینی (با رویکرد ایجاد قوانین، برنامه و مدیریت جدید)
جواد صمدی، نغمه مبرقعی، رضا مکنون
46-56
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (928 KB)
تهیّۀ نقشۀ توپوگرافی بستر دریا از روی اطلاعات آنومالی جاذبه با استفاده از مشاهدات ماهواره های ارتفاع سنجی (منطقۀ مورد مطالعه: دریاچۀ خزر)
حمیدرضا طورچی مقدّم، علی سلطانپور
57-69
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1250 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های کاربردی در علوم زمین دکتر مسعود ملکی سرکار خانم فتاحی 2538-3558
هیئت تحریریه
  1. پیمان کریمی سلطانی
  2. جواد طباطبائی 
  3. محی الدین احراری رودی
  4. نسیم حیدریان دهکردی
  5. سید علیرضا آشفته
  6. پرویز عبدی نژاد
  7. حسینعلی بگی

 

نمایه کننده ها