مجله علمی رویکردهای پژوهشی در علوم زمین - آرشیو مقالات - نسخه زمستان 1395
طبقه بندی و تشریح روند شکل گیری لندفرم های حاصل از فعالیت چشمه های معدنی روستای باباگرگر
پیمان کریمی سلطانی
1-10
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (883 KB)
مطالعه ژئوفیزیک به روش مقاومت ویژه وقطبش القایی درمحدوده اکتشافی سرب و روی روستای دشت بو واقع در جنوب غرب دامغان
امیرحسین مشاری
11-25
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1379 KB)
مدلسازی دو بعدی داده های الکترومغناطیس هوابرد به منظور اکتشاف اهداف رسانای زیرسطحی
محمد محمدزاده مقدم، محمدرضا سیف، داود رجبی، سعید میرزایی
26-35
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (892 KB)
مدلسازی پیشرو و وارون سه بعدی داده های مغناطیسی به منظور اکتشاف سازه های زیرسطحی
محمد محمدزاده مقدم، محمدرضا سیف، سعید میرزایی
36-45
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1010 KB)
بررسی اثرات فعالیت‌های آبخیزداری و لزوم تغذیه مصنوعی شهرستان کاشان بر مهار و ذخیره آبهای سطحی و ارتقاء کمی آبهای زیرزمینی (با رویکرد ایجاد قوانین، برنامه و مدیریت جدید)
جواد صمدی، نغمه مبرقعی، رضا مکنون
46-56
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (928 KB)
تهیّۀ نقشۀ توپوگرافی بستر دریا از روی اطلاعات آنومالی جاذبه با استفاده از مشاهدات ماهواره های ارتفاع سنجی (منطقۀ مورد مطالعه: دریاچۀ خزر)
حمیدرضا طورچی مقدّم، علی سلطانپور
57-69
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1250 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های کاربردی در علوم زمین دکتر مسعود ملکی سرکار خانم فتاحی 2538-3558
هیئت تحریریه
  1. پیمان کریمی سلطانی
  2. جواد طباطبائی 
  3. محی الدین احراری رودی
  4. نسیم حیدریان دهکردی
  5. سید علیرضا آشفته
  6. پرویز عبدی نژاد

 

نمایه کننده ها