مجله علمی رویکردهای پژوهشی در علوم زمین - آرشیو مقالات - نسخه پاییز1397
ارزیابی هیدرو شیمیایی منابع آب زیرزمینی چاله تکتونیکی گلباف با استفاده از شاخص اشباع
ملیحه خواجوئی، سید حسام الدین معین زاده، احمد عباس نژاد
1-14
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1144 KB)
بررسی مدل سازی های پتانسیل معدنی با استفاده از روش های مختلف دانش محور
میثم داودآبادی فراهانی، ابوالقاسم کامکار روحانی، علیرضا عرب امیری
15-23
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (537 KB)
بررسی تاثیر مخاطرات زمین شناسی بر گام پیشروی مجاز تونل
عارف جابری، رضا رشیدی خبیر
24-33
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (798 KB)
ارزیابی مورفومتریکی ارتفاعات جنوبغرب گلپایگان
داود بیرجندی، رضا درخشانی، شهرام شفیعی بافتی، حامد چتروز
34-42
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (2031 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های کاربردی در علوم زمین دکتر مسعود ملکی سرکار خانم فتاحی 2538-3558
هیئت تحریریه
  1. پیمان کریمی سلطانی
  2. جواد طباطبائی 
  3. محی الدین احراری رودی
  4. نسیم حیدریان دهکردی
  5. سید علیرضا آشفته
  6. پرویز عبدی نژاد

 

نمایه کننده ها