مجله علمی رویکردهای پژوهشی در علوم زمین - آرشیو مقالات - نسخه پاییز1397
ارزیابی هیدرو شیمیایی منابع آب زیرزمینی چاله تکتونیکی گلباف با استفاده از شاخص اشباع
ملیحه خواجوئی، سید حسام الدین معین زاده، احمد عباس نژاد
1-14
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1144 KB)
بررسی مدل سازی های پتانسیل معدنی با استفاده از روش های مختلف دانش محور
میثم داودآبادی فراهانی، ابوالقاسم کامکار روحانی، علیرضا عرب امیری
15-23
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (537 KB)
بررسی تاثیر مخاطرات زمین شناسی بر گام پیشروی مجاز تونل
عارف جابری، رضا رشیدی خبیر
24-33
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (798 KB)
ارزیابی مورفومتریکی ارتفاعات جنوبغرب گلپایگان
داود بیرجندی، رضا درخشانی، شهرام شفیعی بافتی، حامد چتروز
34-42
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (2031 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های کاربردی در علوم زمین دکتر مسعود ملکی سرکار خانم فتاحی 2538-3558
هیئت تحریریه
  1. پیمان کریمی سلطانی
  2. جواد طباطبائی 
  3. محی الدین احراری رودی
  4. نسیم حیدریان دهکردی
  5. سید علیرضا آشفته
  6. پرویز عبدی نژاد
  7. حسینعلی بگی

 

نمایه کننده ها